VARİKOSEL TEDAVİSİ SONRASI İZLEM

VARİKOSEL TEDAVİSİ SONRASI İZLEM  Varikosel tedavisi sonrası olgular belli aralıklarla düzenli olarak izlenmelidir. Semen analizleri tedavi sonrasında en az 1 yıl süreyle veya gebelik sağlanıncaya kadar 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Bununla birlikte, varikoselektomi sonrası izlem süresini belirlemede kadının yaşı ve over rezervi de dikkate alınmalıdır. Anatomik olarak varikoseli başarı ile tedavi edilmiş ancak infertilitesi devam eden çiftlerde toplam motil sperm sayısına göre intrauterin inseminasyon (IUI) veya in vitro fertilizasyon (IVF) / intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (UYTY) düşünülmelidir.   VARİKOSEL TEDAVİSİNİN UREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YONTEMLERİNE ETKİSİ İnfertil erkeklerde varikosel tedavisinin ÜYTY’ne olumlu etkisi 3 şekilde olmaktadır: 1.Varikosel tedavisiyle ÜYTY’ne gereksinimi azaltmak, 2. Varikosel tedavisiyle spontan gebelik sağlanamayan olgularda, sperm parametrelerinde tedavi öncesi değerlere göre iyileşme ile IVF/ICSI yerine IUI gibi daha kolay uygulanabilen ve daha düşük maliyetli UYTY’ne geçişi sağlamak, 3. Spontan gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı, motilite veya sperm morfolojisindeki iyileşme ile UYTY’nin başarısını artırmak. Preoperatif sperm değerlerine göre spontan gebelik oranlarının bilinmesi, infeıtil çiftlere varikosel cerrahisi veya UYTY’ni direkt olarak kullanma kararı açısından yararlı olabilir. Genel olarak varikoselektomi sonrası olguların en az üçte birinde spontan gebelik sağlanırken; bu oran preoperatif toplam motil sperm sayısındaki artış ile doğru orantılı olarak artar. Preoperatif IVF/ICSI adayı olguların en az üçte biri daha az invaziv bir UYTY olan IUI veya spontan gebelik şansına sahip olurlar. Yine preoperatif IUI adayı olguların en az üçte biri postoperatif spontan gebelik şansını yakalarlar. Varikoselli olgularda varikosel tedavisi öncesi uygulanan UYTY’de gebelik başarı şansı normal popülasyona göre anlamlı oranda azalmaktadır. Daitch ve arkadaşlarının deneyiminde, varikoselli olgularda IUI ile gebelik ve canlı doğum oranları sırasıyla % 6.3 ve % 1.6’ken; varikosel tedavisi uygulanan çiftlerde bu oranlar sırasıyla % 11.8 ve % 11.8 olarak bildirilmektedir.” Bu bulgular varikoselli olgularda varikosel tedavisinin IUI başarı oranını yaklaşık 2 kat oranında artırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca varikoselli olgularda direkt IVF/ICSI yerine önce varikosel cerrahisi uygulanması hem maliyeti düşürmekte hem de UYTY gereksinimi olmadan spontan gebelik sağlayabilmektedir. Ülkemizde fiyat analizini ortaya koyan bir çalışma mevcut olmamasına rağmen, varikoselli olgularda varikosel tedavisi ile sağlanabilecek olası canlı doğum maliyetinin IVF/ICSI ile sağlanacak canlı doğum maliyetinden daha düşük olduğu konusunda fikir birliği vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir